Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Kick of meeting - Greenbelt - Vachdorf v Nemčiji 6-9.junij 2006

Kick of meeting - Greenbelt - Vachdorf v Nemčiji 6-9.junij 2006

12.6.2006

 

Stanka Dešnik, univ.dipl.inµ.kraj.arh.
GREEN BELT – EVROPSKA ZELENA VEZ
 
Projektni partnerji v pridobljenem projektu na razpis INTERREG III B, CADSES smo se prvič uradno sestali na ti. Kick of meeting v Nemčiji v Vachdorfu med 6 in 9. junijem 2006.
Vachdorf je vasica v nekdanji Vzhodni Nemčiji, ki je pogumno izkoristila svoje danosti v novi razvojni perspektivi – nekdanje socialistično veliko kmetijsko gospodarstvo s preko 1.800 ha obdelovalnih površin je pred 15 leti preusmerila v organsko-biološko kmetovanje in se na ta način obdrµala na trµišču. Projektni partnerji smo tako 3 dni bivali v prostorih njihovega hotela, ob ekološki trµnici in njihovi pekarni ter uµivali preteµno ekološko pridelano hrano.

Seveda naš namen obiska nikakor ni bil turistične narave, temveč predvsem delovne. Pred pol leta (oktober 2005) vloµena prijavnica projekta GREEN BELT – EVROPSKA ZELENA VEZ, je bila namreč v mesecu maju 2006 potrjena s strani Interreg III B CADSES sekretariata, kar si vsi, ki smo sodelovali pri razvoju ideje (v Sarodu 2004 in Mitwitzu 2005), štejemo za dober uspeh in seveda priznanje za dobro sodelovanje. Po prihodu v Vachdorf, ki leµi dobrih 900 km severno od Gradu smo takoj drugi dan zjutraj pričeli z rednim delom, ki se je zavleklo vse do sedme ure zvečer. Podrobneje smo pregledali vsebino prijavnice in si razdelili naloge v dobri 2 leti trajajočem projektu. V projektu sodeluje 17 partnerjev iz 8 drµav (Nemčija, Češka, Slovaška, Madµarska, Avstrija, Slovenija, Hrvaška in Bolgarija). Prijetno vzdušje in evropski duh nas je preveval ves čas, okrepili smo µe spletene prijateljske in strokovne vezi ter vzpostavili nove, z novimi partnerji.

Naslednji dan smo se udeleµili 12. konference regionalnih planerjev Turingije v Meiningenu, kjer smo se seznanili z naravnimi danostmi in razvojnimi priloµnostmi nekdaj obmejne regije. Konferenca je namreč potekala pod sloganom (T)räume verbinden – ali Sanje-prostori – povezujejo. S strani drµavnega sekretarja, prof.dr. Christiana C. Juckenack-a je bila ideja ZELENE VEZI javno podprta in predstavljena kot dobra moµnost razvoja v regiji in priloµnost za povezovanje.

Popoldne smo se udeleµili strokovnega izleta v območje nekdanje µelezne zavese. Obiskali smo Point Alpha, ki je veljala za najbolj »vročo točko v času hladne vojne«. V njej so bivali ameriški vojaki, ki so nadzorovali nemško-nemško mejo in branili Zahodno Evropo pred morebitnim napadom Varšavskega pakta. Po padcu µelezne zavese 1998 v Berlinu, se je tudi tukaj začelo novo razvojno obdobje. V spomin na to, za Nemčijo mučno obdobje, so na tem območju uredili spominski park in muzej, kjer so ohranjeni in predstavljeni artefakti iz tega obdobja. Po tem, ko so v 80-tih letih odstranili mine na minskem polju je pas med obema ograjama naselila narava. Tako je nekdanji pas, kjer je µivljenje izgubil marsikateri begunec, postal pas µivljenja in nosilec ideje Green belt ali evropske zelene vezi. Nemški naravovarstveniki so bili temeljiti in so takoj začeli tudi s kartiranjem flore in favne, saj grozi tem habitatom izginotje zaradi druge – bolj urbane ali kmetijske rabe zemljišč. V svojih popisih so ugotovili, da ta Zeleni pas naseljuje preko 5200 rastlinskih in µivalskih vrst, med njimi je 600 iz rdečega seznama Nemčije. Kakšen je videti pas in območje Point Alpha danes, si lahko oglejte na:

http://perljam.net/google-satellite-maps/id/9315/Germany//Rasdorf/Point_Alpha
V spomin na obisk smo se na območju fotografirali tudi projektni partnerji.
Zadnji dan našega srečanja smo v Meiningenu regionalnim planerjem predstavili območja Zelene vezi tudi projektni partnerji, razen iz Bolgarije, iz vseh sodelujočih drµav v projektu Interreg III B CADSES. Po razpravi in medsebojnih pogovorih sodeč, smo odšli domov z dobrimi občutki in seveda velikimi nalogami za izvedbo pridobljenega projekta.
Javni zavod Krajinski park bo µe med 24. in 26. avgustom gostitelj srečanja delovne skupine za promocijo ideje, ki se bo odvijala v prostorih gradu na Gradu.
Še pred tem bo Krajinski park Goričko med 1. in 3. julijem obiskala tudi študijska skupina iz Narodnega parka Neµidersko jezero, ki bo na Goričkem tudi prenočila.
Sodelovanje v transnacionalnih projektih predstavlja velik izziv in seveda tudi napor, ki pa ga srečevanje s strokovnjaki in izmenjava z njihovimi delovnimi izkušnjami hitro zapolni občutek nujnosti varovanja narave in iskanju pravilne poti v regionalnem razvoju na temeljih varstva narave in kulturne krajine, saj spričo čedalje bolj agresivnega poseganja človekovih dejavnosti v krhke ekosisteme, ogroµamo predvsem svoj lasten obstoj.

Več o evropski zeleni vezi najdete na spletnih straneh: http://www.countdown2010.net/greenbelt.htm in www.iucn.org  ali pri meni stanka.desnik@siol.net

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |