Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

József Horvįth

Szombathely, 30. maj - 1. junij 2012

Zaključna konferenca projekta Rokodelska akademija: Rokodelski dizajn in trµenje rokodelskih izdelkov

Partnerji v čezmejnem projektu teritorialnega sodelovanja Slovenija - Madµarska 2007 - 2013, Rokodelska akademija, ki ga sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo RS za gospodarstvo in tehnološki razvoj, smo po treh letih tesnega sodelovanja na zaključni konferenci v Sombotelu, pregledali opravljeno delo in z gostujočimi predavatelji razpravljali o izzivih oblikovanja in trµenja rokodelskih izdelkov.

Konferenco je tokrat organizirala in izvedla Rimokatoliška fundacija Martineum. Njen predsednik József Horváth je v uvodnem nagovoru poudaril tri vrednote, ki smo jih s projektom dosegli; obujali smo vrednost ročnega dela, ko nastajajo predmeti, kjer je vključen človek, in se ne morejo meriti z industrijsko, neosebno produkcijo; v projektu smo zasnovali dobro sodelovanje med sosedi, tistimi Slovenci in Madµari, ki iščejo rešitve za ohranjanje vrednot rokodelske dediščine, ter se preskusili v natančnem in pravočasnem projektnem delu. Predstavnik vodilnega partnerja, µupan občine Verµej, Slavko Petovar se je vsem partnerjem zahvalil za opravljeno delo in prav tako poudaril pomen ohranjanja dediščine za poklice prihodnosti, nujnost dela z mlado šolajočo se generacijo in izpostavil odlično vodenje projekta, ki ga je opravljala Tatjana Vokič Vojkovič. Uspešnost dela v projektu in aktualnost vsebine dokazuje tudi uspešnost pridobitve nadaljevalnega projekta Rokodelska akademija 2, ki se bo izvajal v skorajda enaki čezmejni partnerski mreµi, v kateri zaradi objektivnih razlogov ne sodeluje edino Rimokatoliška fundacija Martineum.

Slavnostnim nagovorom so sledile predstavitve dela vsakega izmed enajstih projektnih partnerjev. Predstavljeni rezultati se merijo v 6 izdelanih katalogih in standardih znanj za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za pletarja,  lončarja, ročnega tkalca, polstilca, slamokrovca, kovača in medičarja-lectarja. Izdelan je bil tudi srednješolski učni program za pečarja, ki je bil preskušen v dvojezični srednji šoli v Lendavi. Aktivnost je izvajal Center RS za poklicno izobraµevanje iz Ljubljane. Za navedene rokodelske poklice bo poslej moµno pridobiti drµavno spričevalo, ki bo potrjevalo usposobljenost kandidatov za opravljanje dela.

Podeµelsko razvojno jedro - Zadruga Pomelaj, Javni zavod Krajinski park Goričko, Rimokatoliška fundacija Martineum, Hegypásztor Kör, Društvo za ljudsko umetnost v Rupaniji Zala in Zavod Marianum Verµej - Center DUO so bili partnerji, kjer so potekla krajša in daljša usposabljanja za navedene poklice, ki jih zaključilo skupaj več kot 100 kandidatov. Nekateri med njimi pridobljeno znanje in veščine dodatno izpopolnjujejo oz. iščejo priloµnost za samozaposlitev. Hegypásztor Kör je v delavnici slamokrovstva obnovil strehe Goričkemu najbliµjemu muzeju na prostem v Pityeszeru v Szalafõ-ju, 4 km severno od Hodoša. Partnerji so izvedli številne delavnice in tabore za otroke in odrasle ter srečanja rokodelcev z obeh strani meje.

Pomelaj in Društvo za ljudsko umetnost v Rupaniji Zala sta izvedla dve delavnici oblikovanja rokodelskih izdelkov in  embalaµe za produkte drugih dejavnosti ter dva čezmejna javna natečaja za spominke ter nakit in modne dodatke iz naravnih gradiv. Skupaj z JZ KP Goričko, ki je bil zadolµen za izdelavo razstavnih panojev s predstavitvami 6 rokodelskih poklicev, pa sta pripravila dve potujoči razstavi, ki sta trenutno gostovali na µe več kot 18 različnih krajev v Sloveniji in na Madµarskem. Razstavi sta vabili javnost k ogledu in k seznanitvi z ročno izdelanimi predmeti za vsakdanjo rabo, JZ KP Goričko pa je zlasti poskušal z gostovanji na pomurskih šolah pritegniti mlade.

Strokovni inštituciji s področja etnografije in etnologije, Pomurski muzej MS in Muzej Savaria sta pristopila študijsko s terenskimi raziskavami, anketami in snemanjem  dokumentarnih filmov o rokodelskih obrteh, ki počasi izginjajo. Tako so nastali filmi kot avdiovizualni (slišno vidni) učni pripomoček, Pomurje pa je z raziskovalnim delom in tremi etnološkimi tabori pridobilo celovit pregled rokodelstva in predmetno ter dokumentarno gradivo za 26 etnoloških panog.

Muzej Savaria je v projektu prenovil obstoječo podatkovno zbirko o rokodelstvu v Relezni µupaniji in povečal dostopnost in vsebino na spletni strani: www.vasimuzeumfalu.hu, kjer so predstavljeni tudi rokodelski poklici z etnografskimi filmi. JZ KP Goričko je izdelal  interaktivni zemljevid rokodelcev iz Pomurja, ki ga trenutno nadgrajuje z bazo rokodelcev z madµarskega čezmejnega območja. Zemljevid je dostopen na http://goo.gl/maps/ABw2 in je do 30. maja 2012 µe imel več kot 2.600 ogledov.

Projektni partnerji so javnost obveščali o poteku dela preko spletne strani in s tiskovinami v slovenskem in madµarskem jeziku. Izšlo je 5 številk glasila projekta (junija izide še zadnja, 6. številka), 23 zloµenk in letakov, katalog rokodelskih izdelkov, partnerji smo projekt predstavljali na sejmih in drugih javnih dogodkih. Do konca projekta bo Prleška razvojna agencija izdala še zbornik projekta, v katerem bodo dostopne strokovne študije ter referati z uvodne in zaključne konference, publikacijo Rokodelske zgodbe in DVD, na katerem bo objavljeno vso promocijsko gradivo projekta.

S projektom Rokodelska akademija se je utrdila tudi mreµa sodelujočih partnerjev, ki se ukvarjajo bodisi z ohranjanjem rokodelskega izročila in veščin bodisi z njihovim razvojem. V smeri razvoja rokodelskih obrti in dejavnosti kot priloµnosti za dodatno zaposlitev in preµivetje ter iskanja oblikovnih in trµenjskih rešitev za rokodelsko panogo se izvaja µe nadaljevalni projekt Rokodelska akademija 2, ki se bo končal leta 2014. Vsebina obeh projektov, aktivnosti in rezultati so dostopni na trojezični spletni strani: http://www.rokodelska-akademija.si/

Besedilo in slika: Stanka Dešnik

Fotoalbum

Rokodelska akademija, zaključna konferenca

objava na Pomurje.si

Slavko Petovar
Tatjana Vokič Vojkovič
konference se je udeleµilo več kot 70 predstavnikov stroke, rokodelcev in javnih institucij
razstava v Martineumu

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |