Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Stanje travnikov na Goričkem

Modro cvetoče sibirske perunike (Iris sibirica) sodijo med redke vrste mokrotnih travnikov z modro stožko (Physis 37.311 N2000 6410) (Nuskova junij 2015)

V okviru projekta Gorička krajina* je bil izveden popis habitatnih tipov in njihove ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko. Botaniki Fakultete za naravoslovje in matematiko (FNM) so v juniju, juliju in avgustu izvedli popise na terenu. Namen popisa je določitev habitatnih tipov ter prisotnost izbranih vrst rastlin zdravilne strašnice (Sanguisorba officinalis), travniške izjevke (Succisa pratensis), kanadske zlate rozge (Solidago canadensis) in orjaške zlate rozge (Solidago gigantea) ter določitev deleža poraščenosti slednje. Popisi so bili izvedeni na skupno 475 parcelah v skupni površini 67,3 ha ekstenzivnih travnikov v 41 katastrskih občinah. Na podlagi popisov je bila izdelana prostorska baza s podatki o značilnostih parcel.

Največ,  49 ha ali 76 % vseh popisanih travnikov, pripada nižinskim ekstenzivno gojenim travnikom (HT 6510). Suhi travniki, ki so pomembna rastišča travniških orhidej (HT 6210*), so predstavljali 2% površin, 5 % pa mokrotni travniki s stožko (HT 6410). Travnikov so v različnih stadijih zaraščanja.

Z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti habitatnih tipov HT 6210 (polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh), HT 6510 (nižinski ekstenzivno gojeni travniki) in HT 6410 (travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh), se bo v okviru projekta Gorička krajina glede na posamezni habitatni tip travnika v nadaljnjih treh letih izvajala košnja in obnova 70 ha teh travnikov.

Predstavitev in analiza rezultatov se nahaja v spodnjem poročilu FNM.

 

* Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Grad, 5. 12. 2018

Avtor besedila: FNM, Tadej Törnar
Avtor fotografij: izr.prof.dr. Sonja Škornik,Tadej Törnar

Močvirski svišč na suhem travniku v Hodošu

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |