Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Gobe na Goričkem

Gobe na Goričkem

Na Goričkem se vrstna pestrost kaže na vseh nivojih. Mešani gozdovi, iglavci in listavci, med katerimi prevladujejo bukev, gaber, hrast, smreka, rdeči bor in kostanj, so v stoletjih ustvarili ugodna tla za številne vrste samoniklih gliv. Tla so večinoma ilovnata, kisla, apnenca pa skoraj ni, izstopajo kremenčev pesek in kremenčeve kisline, drugi kemični elementi pa so prisotni v primerno majhnih količinah. Glede na primerno toploto in vlaľnost rastejo gobe od zime pa do pozne jeseni. Tu so zastopane praktično vse skupine srednjeevropskih vrst gliv, jeseni so jih našli čez 300 vrst, preko leta pa še dodatnih 100.

Najpogostejši predstavniki so: mušnice - Amanita spp., deľniki - Macrolepiota spp., Lepiota spp., kukmaki - Agaricus spp., golobice - Russula spp., mlečnice - Lactarius spp., kolobarnice - Tricholoma spp., kolesnice - Lepista spp., livke - Clitocybe spp., koprenke - Cortinarius spp., polľevke - Hygrophorus spp., tintnice - Coprinus spp., vlaľnice - Hygrocybe spp., ľveplenjače - Hypholoma spp., razcepljenke - Inocybe spp., zajčki - Lyophyllum spp., štorovke - Armillaria spp., gobani - Boletus spp., dedi in turki - Leccinum spp., lupljivke - Suillus spp., lisičke - Cantharellus spp., trobente - Craterellus spp., grive - Ramaria spp., jeľki - Hydnum spp., prašnice - Lycoperdon spp..

Tako kot povsod po Sloveniji tudi tod posameznik dnevno lahko nabere samo dva kilograma gob , predpisani pa so tudi pogoji za njihov odkup in izvoz. Popolna prepoved nabiranja velja za 70 vrst samoniklih gliv.

Sicer pa je nasvet znan: ne nabirajte gob, ki jih ne poznate, otroci naj jih ne bi jedli, ob težavah pa takoj poiščite zdravniško pomoč. Pri nabiranju ne vznemirjajte drugih obiskovalcev in prebivalcev gozda ter bodite pozorni na klope, zato se primerno oblecite in zaščitite.

Oglejte si seznam gob, ki so v Sloveniji zavarovane in se ne smejo nabirati!

Milan Kelhar

Uredba o zavarovanih prosto ľivečih vrstah gliv UL 58/2011). v prilogi je seznam zavarovanih vrst.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |