Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Javni razpis za obnovo prostorov - ponovljen

Javni razpis za obnovo prostorov - ponovljen


27.6.2012


POVABILO K ODDAJI PONUDBE
(naročila malih vrednosti in za postopke z zbiranjem ponudb)

1. Zaporedna številka naročila: 3/2012U
2. Naročnik: (ime zavoda z naslovom in davčno številko):
JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO, Grad 191, 9264 Grad. DŠ: SI 84837730
3. Predmet naročila: (blago, storitev, gradnja): gradnja
4. Vabimo Vas, da na predloľenih obrazcih pošljete ponudbo za
-       izvedbo gradenj

in sicer za: obnovo prostorov

(PREDMET JAVNEGA NAROČILA)

 Ponudniki lahko oddate ponudbo:
a)    po pošti
b)    osebno                                               


Kuverto morate označiti z napisom
 »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO:
»OBNOVA PROSTOROV«.


Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do dne: 6. julija 2012 do 15.00 ure.


Priloľeni obrazec Ponudba izpolnite tako, da izpolnite vsa prazna polja.  V polje ponujeno vpišete predmet javnega naročila, ki ga ponujate. V ustrezna polja vpišete cene na enoto  in jih pomnoľite s količinami in tako dobljene vrednosti vpišete v stolpec cena za celotno ponujeno količino. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate.

Ponudba mora biti veljavna 60 dni od roka za oddajo ponudbe.


Odpiranje ponudb bo dne: 9. julija 2012, ob 10.00 uri, v gradu Grad na Goričkem.


Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za osnovno sposobnost kandidata ali ponudnika iz 42. člena ZJN-2C.


Ob izpolnjevanju zgoraj navedenih in zakonsko zahtevanih pogojev bo naročnik sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo po predračunu oddal najugodnejšo ponudbo, ob upoštevanju naslednjih meril:


-          zmoľnost pravočasnosti izvedbe postavljenih rokov,
-          reference pri obnovitvenih delih v objektih pod spomeniškim varstvom,
-          zagotovljeni garancijski pogoji,
-          omogočiti nenapovedan nadzor del,
-          priloľiti seznam podizvajalcev.


Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da jo ustrezno obkroľite, izpolnite, ľigosate in podpišete. Naročnik si pridrľuje tudi pravico, da v primeru suma zahteva predloľitev originalnih in notarsko overjenih potrdil.


Druga določila so vsebovana v vzorcu pogodbe, ki ga mora ponudnik parafirati in vrniti.


Grad, dne: 27. 6. 2012


Odgovorna oseba naročnika: direktor, dr. Bernard Goršak


Priloge:
  1. Ponudba (OBR-2)  2. Predračun (OBR-3) in priloga 1  3. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)  4. Vzorec pogodbe (OBR-5)


 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |