Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Javno naročilo za oddajo del "Razdelilna kuhinja" - ponovno !

Javni zavod Krajinski park Goričko ponavlja razpis za javno naročilo po "postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi" za izbor najugodnejšega ponudnika.

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izdelavo in montaľo opreme za "Razdelilno kuhinjo" v objektu gradu Grad na Goričkem, Grad 191, 9264 Grad. Vrsta del in opis opreme ter druge zahteve in določila so del Razpisne dokumentacije, ki je pripeta spodaj.

Datum objave razpisa: 29.10 2012

Projektna dokumentacija: Načrt razdelilne kuhinje s popisom tehnologije vam pošljemo po naročilu na e pošto kontaktne osebe: lidija.sukic@goricko.info, oz. je pripeta spodaj.

Datum in kraj oddaje ponudb: do 9.11.2012 do 10.00 v tajništvo na naslovu naročnika, Grad 191, 9264 Grad.

Datum in kraj odpiranja ponudb: 9.11.2012 ob 10.15. Odpiranje ponudb bo javno.
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani direktorja, v prostorih Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad

Datum pričetka izvedbenih del: takoj po podpisu pogodbe, zaključek del najkasneje do 24.12.2012.

Dodatne informacije pri naročniku: Lidija Bernjak Sukič, tel.: 02 551 88 61,
e-pošta: lidija.sukic@goricko.info

Naročnik:
Javni zavod Krajinski Park Goričko, Grad 191, Grad
direktor
dr. Bernard Goršak

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |